cs en
anorganický
alumosilikátový polymer

Mikromechanická analýzaNedestruktivní měření modulů pružnosti na alkalicky aktivovaném popílku.

Rozdělení velikosti pórů z MIP a efekt synereze gelů.

Dekonvoluce modulů pružnosti z nanoindentace (<~800 nm).

EDX analýza a prvková mapa na aktivovaném popílku.

Typické rozdělení pvků v závislosti na vzdálenosti od povrchu zrna.

Predikce modulu pružnosti z indentace a objemového zastoupení fází (samokonzistentní semianalytická metoda).

Moduly pružnosti v závislosti na pozici indentu na částečně aktivované struskové částici.

Dlouhodobý vývoj pevnosti geopolymerního betonu.

Pozice indentů na částečně aktivované struskové částici.

Nově formulovaný model objemového zastoupení fází v aktivovaném popílku.